versie dd. 17/04/2022

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Armonia Trovata vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij leveren redelijke inspanningen om uw privacy te beschermen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Armonia Trovata vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Armonia Trovata vzw

Verenigde Natieslaan 3

9070 Destelbergen info@armoniatrovata.be

Algemeen

1. Bestuurders, leden van de algemene vergadering en vrijwilligers

Armonia Trovata vzw verzamelt en verwerkt gegevens van haar bestuurders, leden en vrijwilligers vanuit een wettelijke verplichting1 en vanwege een gerechtvaardigd belang:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Armonia Trovata vzw;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor (algemene) vergaderingen, onderling overleg i.v.m. de werking van de vereniging en algemene ledencommunicatie;
 • voor het bijhouden van het verplichte ledenregister;
 • voor de nodige bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad, KBO en UBO-register;
 • voor de opmaak van vrijwilligersovereenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verwerken en raadplegen: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, leeftijd en rijksregisternummer.

Alle gegevens worden bewaard op een interne drive die uitsluitend toegankelijk is voor het huidig bestuur.

De gegevens worden bijgehouden voor de duur dat iemand bestuurder, lid of vrijwilliger is van Armonia Trovata vzw en tot een termijn van 5 jaar nadien.

2. Derden (personen die een toegangsbewijs aanschaffen voor de concerten en/of evenementen van Armonia Trovata vzw, artiesten, sponsors, partnerorganisaties,...)

Armonia Trovata vzw houdt lijsten bij van tickethouders, artiesten, sponsors, partnerorganisaties en/of andere contacten die van belang kunnen zijn bij de organisatie van concerten en andere activiteiten van de vereniging.

Armonia Trovata vzw verzamelt en verwerkt gegevens van derden vanuit een gerechtvaardigd belang:

 • om concerten en andere evenementen te kunnen organiseren, eventueel in co-productie;
 • om derden toe te laten om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Armonia Trovata vzw;
 • om toegangsbewijzen voor concerten en andere evenementen af te leveren en voor toegangscontrole;
 • om overleg te plegen omtrent de organisatie van een concert of evenement;
 • voor het opmaken van overeenkomsten;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven;
 • voor het versturen van uitnodigingen voor concerten en evenementen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verwerken en raadplegen:

 • natuurlijke personen: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • rechtspersonen en feitelijke verenigingen: naam, adres van de zetel, ondernemingsnummer, naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres.

De meeste gegevens worden door de betrokkenen in kwestie zelf bezorgd en/of zijn (al dan niet indirect) openbaar beschikbaar via het internet.

Alle gegevens worden bewaard in een interne database op de informaticasystemen die uitsluitend toegankelijk zijn voor de leden van het bestuur.

De gegevens worden bijgehouden voor de duur dat ze van toepassing zijn en tot een termijn van 5 jaar nadien.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • de ticketing voor concerten en evenementen;
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te regelen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.

U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verstrekking aan derden

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Armonia Trovata vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Beveiliging van de gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Klachten

Armonia Trovata vzw kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 17 april 2022.

Wijziging privacyverklaring